Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Jak załatwić sprawę - katalog usług


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
 
KATALOG USŁUG
 
URZĘDU GMINY W  TUCHOMIU
 

Referat Organizacyjno-Prawny
Numer karty
usługi
Nazwa usługi
1/OP Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem


Referat Finansowy
Numer karty
usługi
Nazwa usługi
1/FN Podatek od środków transportowych
2/FN Podatek od nieruchomości osoby prawnej
3/FN Podatek rolny osoby prawnej
4/FN Podatek leśny osoby prawnej
5/FN Informacja w sprawie podatku leśnego osoby fizycznej
6/FN Informacja w sprawie podatku od nieruchomości – osoby fizyczne
7/FN Informacja w sprawie podatku rolnego – osoby fizyczne
 

Referat Gospodarczy
Numer karty
usługi
Nazwa usługi
1/RG Podział nieruchomości
2/RG Rozgraniczenie nieruchomości
3/RG Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
4/RG Wydanie zaświadczenie o funkcji w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
5/RG Decyzje o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
6/RG Zmiana decyzji o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
7/RG Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
8/RG Warunki techniczne na przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej
9/RG Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
10/RG Zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków
11/RG Warunki techniczne na przyłączenie do sieci wodociągowej
12/RG Wpis do ewidencji innych obietków, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Tuchomie
13/RG Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
14/RG Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
15/RG Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzialalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
16/RG Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
17/RG Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej.
 
 

 
Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Wojskowych
Numer karty
usługi
Nazwa usługi
1/EO Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
2/EO Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
3/EO Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców
4/EO Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców
5/EO Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie powyżej 18 lat
6/EO Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie w wieku do 18 roku życia
9/EO Udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
12/EO Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
13/EO Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
14/EO Zaświadczenie o numerze porządkowym nieruchomości
 
 
Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Promocji
Numer karty
usługi
Nazwa usługi
1/SZ Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
2/SZ Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
3/SZ Zmiana wpisu  w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze
4/SZ Wpis informacji o zawieszeniu lub wznowieniu działalności gospodarczej
5/SZ Wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
6/SZ Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
7/SZ Dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków
8/SZ Wydanie decyzji w sprawie nadania lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Urząd Stanu Cywilnego
Numer karty
usługi
Nazwa usługi
1/USC Sprostowanie oczywistej omyłki błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
2/USC Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
3/USC Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
4/USC Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
5/USC Sporządzenie testamentu allograficznego

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij