Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Deklaracja dostępności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Deklaracja dostępności portali tuchomie.pl i bip.tuchomie.pl

Urząd Gminy Tuchomie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych tuchomie.pl i bip.tuchomie.pl.
 • Data publikacji strony internetowej: 2020-02-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-07
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak:
 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.
Wyłączenia
 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP
Strony internetowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:
 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-02-18
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Szwindowska.
 • E-mail: b.szwindowska@tuchomie.pl
 • Telefon: +48 821 50 54
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Tuchomie
 • Adres: ul. Jana III Sobieskiego 16, 77 – 133 Tuchomie
 • E-mail: biuro@tuchomie.pl
 • Telefon: +48 59 821 50 40
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Budynek Urzędu Gminy znajduj się przy ulicy Jana III Sobieskiego 16, wejście od ul. Lipowej. Przed budynkiem znajduje się wydzielone i oznaczone znakami pionowymi i poziomymi miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Do wejścia do budynku prowadzą schody oraz podjazd z poręczą dostosowany do osób poruszających się na wózku. W budynku brak jest wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych. Osoby z problemami motorycznymi mają jednak zapewnioną możliwość załatwienia wszystkich spraw w Biurze Obsługi Klienta na parterze. W budynku zapewnione zostały jedynie wizualne informacje na temat
rozkładu pomieszczeń (tablica informacyjna na każdym piętrze), na drzwiach poszczególnych biur są dotykowe identyfikatory z numerem biura. Osoby mające problem z odczytaniem mogą uzyskać informacje w Biurze Obsługi, mieszczącym się na
parterze. W budynku znajdują się informacje o kierunkach i drogach ewakuacji w formie wizualnej w postaci tabliczek umieszczonych na ścianach w ciągach komunikacyjnych. Jest możliwość wejścia i uczestniczenia z psem asystującym.

Aplikacje mobilne
Urząd Gminy Tuchomie udostępnia następujące aplikacje mobilne:
Informacje dodatkowe

Ułatwienia
Osoby chcące skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego mogą zgłosić taką potrzebę (co najmniej 3 dni przed) do Sekretariatu Urzędu Gminy w Tuchomiu ul. Jana III Sobieskiego 16 p.5, bądź telefonicznie pod nr: 59 821 50 40, faxem: 59 821 50 56 lub elektronicznie na adres: biuro@tuchomie.pl..

Osoby głuche, niesłyszące, mogą kontaktować się z Urzędem poprzez SMS, wysłany na numer 59 821 50 40.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Inne informacje i oświadczenia
Urząd Gminy Tuchomie prowadzi obecnie audyty dostępności swoich zasobów internetowych oraz deklaruje chęć zwiększania ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością zgodnie ze standardami.
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij